8.4.5.1 Hovedkonsept og arkitektoniske holdninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utvikle prosjektet i forhold til almene og offentlige interesser og videreutvikle det arkitektoniske konseptet for prosjektet og anvende det på de områdene og den målestokken som er relevant for forprosjektet, samt innarbeide vurderinger påvirkning fra ytre forhold på stedet og vdereutvikle prosjektet i forhold til myndighetskrav og oppdragsgivers program og premisser.


Arkitekten skal

 • Ivareta krav til estetisk utforming og arkitektonisk og funksjonell kvalitet.
 • Bidra til å skape helhet og samspill mellom evt. bebyggelse og uterom 
 • Utvikle et forprosjekt med avtalt dokumentasjon for oppdragsgiver og forskriftsmessig dokumentasjon for rammesøknad
 • Ivareta hensyn til brukere og allmenheten
 • Vurdere prosjektet i forhold til de fysiske omgivelsene
 • Videreutvikle og foreslå kreative løsninger av problemene i henhold til naturgitte forhold, tomtens forutsetninger, brukernes preferanser og arkitektonisk og landskapsmessig helhet
 • Gjennomgå vedtak og kommentarer fra behandling av skisseprosjekt og forhåndskonferanse
 • Gjennomgå skisseprosjekt med oppdragsgiver (og evt. bruker) og foreta eventuelle justeringer
 • Utarbeide alternative løsningsforslag på viktige områder og drøfte med oppdragsgiver

Arkitektn skal videre utarbeide løsninger som tar hensyn til

 • Solforhold, lokalklima, fremherskende vindretninger.
 • Begrensninger på bruk i form av fare for flom, ras, mulig forurensing i grunnen•Støy og luftforurensing.
 • Konsekvenser av mulige terrenginngrep.
 • Innarbeiding av myndighetskrav som omtalt i punktet over.
 • Gjennomgå og innarbeide eventuelle endringer i funksjons- og byggeprogrammet.
 • Bearbeide prosjektet i tråd med tilbakemelding fra forhåndskonferansen.
 • Ivareta krav i tematiske lover som gravferdsloven og i regelverk knyttet til infrastruktur og temaer som svartelisting av planter ol. 
 • Utvikle forprosjektet med avtalt dokumentasjon for oppdragsgiver og forskriftsmessig dokumentasjon for rammesøknad.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no