7.6.3.2 Rammebetingelser fra myndighetene

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal systematisere den registrerte informasjonen og sikre at den blir anvendt og utdype og dokumentere at relevante myndighetskrav blir ivaretatt. Dette gjelder også eventuelle krav til vern av bygninger, interiør eller bygningsdeler.


Arkitekten skal

  • Bearbeide oversikt over relevante myndighetskrav, forskrifter, standarder og veiledninger av betydning for eget arbeid
  • Identifisere og dokumentere gjeldende krav i aktuelle lover, forskrifter, standarder og produktbeskrivelser for detaljprosjekteringen.
  • Vurdere om det kan forventes risikofylte arbeidsoperasjoner med konsekvenser for SHA på byggeplassen og i så fall gi melding om dette til prosjektets koordinator for prosjektering, samt redegjøre for forholdet i den faglige beskrivelsen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Med myndighetskrav menes PBL, Arbeidsmiljøloven, Byggherreforskriften og andre lover og forskrifter som påvirker utformingen av bygninger og interiør. (Hygieneforskriften, Arkivloven, etc.)

 

TEK10, Kapittel 3. Dokumentasjon av produkter

PBL §29-7 Valg av produkt

PBL§29-3 Universell utforming

Lov om diskriminering og tilgjengelighet §10. Universell utforming av bygninger, anlegg mv.

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no