3.6.3.1 Tilrettelegging

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-koordinator utpekes iht. Byggherreforskriften § 13. 

Koordinering i prosjekteringsfasen utføres iht. Byggherreforskriften §14.

SHA-koordinator skal utarbeide SHA-plan. Gjelder plan for prosjekteringsfasen og for overlevering av SHA relatert informasjon til utførende.


Koordinator skal utpekes på et tidlig stadium, fortrinnsvis allerede under forprosjektstadiet.  Dette kan være byggherrens representant eller arkitekten, spesielt hvis han har rollen som prosjekteringsleder. Hvis en av rådgiverne mener at en prosjektert løsning kan medføre SHA-fare, skal dette meldes til SHA-koordinator som skal ta hensyn til det i forslag til SHA-plan for den kommende byggeplassen.

En rekke av punktene under vil kunne finnes i de prosjekterende virksomhetenes kvalitetssystemer 

  • Mål for internkontroll
  • Organisasjonsplan for prosjektet
  • Avtaler om ansvar 
  • SHA-koordinators oppgaver 
  • Fremdriftsplan
  • Plan for oppfølging av prosjekteringsarbeidet
  • Bestemmelser for avfallsplan og -håndtering
  • SHA-datablad for aktuelle materialer
  • Avviksrutiner

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

NBR: Kontrollplan for viktige og kritiske områder (fra DiBK)

Byggherreforskriften §§13 og 14

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no