3.3.3.3 Kontakt med myndighetene

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder prosjektering skal påse at relevante myndighetskrav og offentligrettslige krav blir ivaretatt i prosjekteringsoppdraget. PLP skal også forsikre seg om at det foreligger prosjektplaner og at disse følges.

PLP skal kontrollere at prosjekteringsgruppen har forstått programmets innhold og rammer og at disse følges, samt at oppdragsgivers offentligrettslige forpliktelser ivaretas.


PLP skal

  • Anmode, på vegne av Oppdragsgiver, om forhåndskonferanse og delta i denne.
  • Bistå med å avklare krav om tiltaksklasser og uavhengig kontroll i tiltaket 
  • Avklare forhold til ansvarlig søker
  • Bistå i avklaringen av grensenitt mellom  ansvarlige foretak i byggesaken. Dette gjøres gjennom løpende kontakt med prosjekteringsgruppens ledelse (PRL) og de enkelte fag, ved å delta i prosjekteringsmøter og kontraktsmøter og ved å sette seg inn i mottatte tegninger, notater o.l.
  • Påse at prosjektets aktører får all nødvendig og relevant informasjon fra oppdragsgiver, byggherreorganisasjon og myndigheter
  • Ansvar for at oppdragsgivers offentligrettslige forpliktelser ivaretas overfor kommunen, prosjekterende, utførende og kontrollerende
  • Sørge for kontakt med myndighetene innenfor oppdragsgivers ansvarsområde, så fremt annet ikke er avtalt.
  • Påse at myndighetskrav, lover og forskrifter, planer og andre rammebetingelser som vil innvirke på prosjekteringen blir sjekket og avklart

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no