3.6.4.1 Skisseprosjekt - forprosjekt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

SHA-koordinator skal foreta forberedende vurderinger knyttet til SHA for de fremtidige byggearbeidene.


SHA-koordinator skal vurdere

  • Om det er en tilfredsstillende arealdisponering på byggeområdet med hensyn til plassering av byggeplassrigg, byggeplasskraner og deres svingradier, inntransport og lagring av materialer, oppbevaring og sortering av avfall 
  • Transportveier for vedlikehold og utskifting av teknisk utstyr
  • Kan evt. rivningsarbeider og miljøsanering utføres farefritt?
  • Er byggegrunnen trygg, forutsettes det omfattende sprengningsarbeider?
  • Vurdering av mulige tiltak knyttet til forurensing eller radon
  • Håndtering av grunn- og overvann, fare for utglidning eller ras i byggeperioden
  • Vurdering av massebalanse kontra bortkjøring av masseoveskudd

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no