5.4.5.1 Utrede plangrunnlag (del 1)

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse
  • Kartlegge faste rammer for arealutvikling (kartlegge overordnede rammer og vedtak).
  • Kartlegge variable rammer (som senere kan settes under diskusjon, herunder ulike interesser og ambisjoner til berørte parter).
  • Gjennomføre stedsanalyser knyttet til stedets historiske utvikling og nåværende situasjon (bebyggelsesstruktur, byrom, grøntstrukturer, kulturmiljø, trafikkforhold, topografi, lokalklima etc.).
  • Mulighetsstudier, del 1 – Prosessbistand. Finne gode arealgrep innenfor gitte rammer der hensikten er å skape et grunnlag for formelle planarbeider.
  • Mulighetsstudier, del 2 – Konseptstudier. Kan utføres som plan- og designkonkurranser eller parallelle oppdrag.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no