5.4.8.3 Konsekvensutredning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Om planforslaget har betydelige sosiale eller miljømessige konsekvenser skal det utarbeides konsekvensanalyse.


Konsekvensutredning skal utføres iht. PBL Kapittel 14.  

Se også Miljøverndepartementet «Veileder til forskrift om konsekvensutredning» .

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no