1.6 OPPDRAGETS FASER

Prosjektets hovedfaser:

  • Utredningsfase med programmering
  • Plan og regulering
  • Prosjekteringsfase
    - Skisseprosjekt
    - Forprosjekt
    - Detaljprosjekt
  • Utførelsesfase frem til avslutning og overtakelse

Hvorfor fasedeling?

Et fullstendig byggeprosjekt gjennomløper flere faser. Hver fase består av flere sekvenser av aktiviteter. Fasedelingen organiserer utviklingen i prosjekteringsprosessen og sikrer at prosjektering og beslutninger utvikler seg på en hensiktsmessig og oversiktlig måte. Den er en metode for å tydeliggjøre hvor man befinner seg i prosessen, hva som er utredet og hvilke valg man står overfor, sikre beslutninger på et hensiktsmessig nivå og klargjøre hva som godt kan utsettes til senere.

Prosjektering er en utrednings- og beslutningsprosess som starter med de viktigste overordnede målsettinger, rammer og krav og arbeider seg frem mot stadig mer detaljerte spørsmål som må avklares i løpet av prosessen. Prosjektering er også en modningsprosess der en etter en tid ofte finner andre og bedre svar på spørsmål enn man først tenkte seg.

Skillet mellom fasene har en lang historie og er stort sett de samme i de fleste land.  I prosjekteringsfasen har de ulike delfasene hver sin betydning.

Prosjektering har både en lineær og syklisk/iterativ karakter, den rommer både feilretting og utvikling;

- Lineær ved at man kan beskrive i tid og avhengighet hvilke saker som bør vurderes før man går videre til nye temaer eller områder.

- Syklisk/Iterativ ved at arbeidsprosessen kan avdekke at opprinnelige antagelser eller konklusjoner ikke var optimale og at det kan være riktig å se på vedtatte sannheter på nytt.

Økt bruk av IKT, spesielt BIM-basert prosjektering fører til en økt tempo i innsamling og utveksling av informasjon, men formen materialet fremstilles i kan foreløpig lett gi inntrykk av at prosessen har kommet lenger enn den faktisk er.

Resultatet er dels at arbeidsbelastning og beslutningstidspunkt skyves fremover, dels at det kan bli vanskeligere å spore hvem som besluttet hva og å avgjøre om beslutningene ble fattet på et riktig modningsnivå. Selv om de tradisjonelle fasene ikke er like tydelige i BIM-prosjektering er det likevel slik at man forholder seg til dem både når det gjelder søkeprosesser og tilbudsgivning.

Arkitektbedriftene i Norge anbefaler, for å utnytte kompetanse og sikre kontinuitet i oppdraget, at det inngås gjennomgående kontrakter, mao. at de dekker alle ytelser innenfor et område i hele prosjektperioden.

Kontrakter kan også skrives for en og en fase, eller en og en ytelse. For å kunne fungere som ansvarlig prosjekterende eller ansvarlig søker i utførelsesfasen og ved avslutning av byggesaken må man som et minimum ha vært engasjert i detaljprosjektfasen.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no