5.3.4.1 Bidra til å definere arealformål og hensynssoner

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arealformål og hensynssoner skal avmerkes på kartet, og bestemmelser gir rammer for bruken av arealene.


  • Etablere utkast til plankart med relevante arealformål og hensynssoner.
  • Definere omfang og grenser for arealformål og hensynssoner.
  • Registrere temaer som bør fastlegges gjennom bestemmelser.
  • Sammenholde skisser til ny plan med tidligere og gjeldende planer for området.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
  • På plankartet skal det skilles mellom arealformål og hensynssoner.
  • Arealbruksformål er som de tradisjonelle arealbruksformålene.
  • Hensynssoner sier noe om hvilke hensyn vi må ta når vi skal bruke arealet til det formål det er lagt ut til i planen. F.eks. hensyn til risiko for flom og ras, kulturminner, naturmangfold osv.
  • Til både de enkelte formålene og til hensynssoner kan det knyttes bestemmelser innenfor de rammer som loven gir.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no