5.4.5.2 Utarbeide formelle planer (del 2)

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse
  • Kartlegge planforutsetninger gjennom forhåndskonferanse (lokal og sentral planmyndighet, interessegrupper og øvrige berørte parter).
  • Utarbeide planprogram. NB! Kun hvis planforslaget har vesentlige virkninger og ligger innenfor kriteriene for hva som skal fanges opp ved konsekvensutredning.
  • Varsle oppstart planarbeider og evt. legge ut planprogram etter avtale med kommunen.
  • Behandle merknader, herunder sammenstille og kommentere før oversendelse til kommunen.
  • Utarbeide planskisse (i Oslo kommune).
  • Delta i dialogfase og justeringer ved detaljreguleringer.
  • Utarbeide formingsveileder for tiltak i planområdet.
  • Utarbeide endelig planforslag med kart, bestemmelser, eventuell konsekvensutredning og beskrivelse ved detaljreguleringer.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Se Oslo kommune Plan og bygningsetaten:
- Mal for planforslag til offentlig ettersyn, forslagsstillers del.
- Veileder for risiko og sårbarhetsanalyser.
- Mal for forslagsstillers kommentarer til uttalelser.
- Veileder for samledokument for uttalelser.
- Forslagsstillers mal for kommentarer til bemerkninger etter offentlig ettersyn.
- Veileder for oppdatering av planforslag etter offentlig ettersyn- forslagsstillers del.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no