8.8.1 Formål med utførelsesfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten har oppgaven med å påse at utførelsen blir som prosjektert, bidra til å løse prosjekteringsmessige spørsmål som dukker opp, foretak nødvendig omprosjektering og evt. endringer i søknader, samt forberede utarbeiding av sluttdokumentasjon.


Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Organiseringen er avhengig av valgt gjennomføringsmodell. Uansett må man legge til rette for  en smidig prosess og logistikk på byggeplassen, plassering av riggområde, inndeling i områder og faser, optimalisering av arbeidsprosessen, etablering av gode rekkefølger i leveranser, hensiktsmessige lagringsplasser og smidige arbeidsrutiner med færrest mulige avbrudd og gjentakelser. 

Ledelsen for de utførendes prosjekteringsarbeid vil ha ansvar for å sikre at alt er tilrettelagt og problemer knyttet til det prosjekterte materialet er løst før de får konsekvenser for byggeplassen. Planleggingen av eget arbeid i gjennomføringsfasen må tilpasses entrepriseform i det enkelte prosjekt og de utførendes organisering.

Fasen beskrives i forhold til oppgaver knyttet til prosjekteringsoppdrag. 

Arkitektens rolle og omfang av ytelser avhenger av valgt entreprisemodell.  I dette kapittel er utførelsesentrepriser lagt til grunn.

Kapittelet omfatter ytelser som løper gjennom byggeperioden frem til ferdigstillelse. Arkitektens bidrag i utførelsesfasen som SØK og PRO og som kunnskapsbærer bør avklares i hvert enkelt prosjekt.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no