3.7.5.1 PRL oppgaver i prosjekteringsfasene

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal administrere og planlegge de felles oppgavene for de prosjekterende, samt planlegge de tverrfaglige aktivitetene, møter og kvalitetsikring. PRL har også ansvar for å samordne, sammenfatte det faglige arbeidet og for å få dette presentert overfor oppdragsgiver og stå for utarbeiding og distribusjon av det tverrfaglige prosjekteringsmaterialet.

PRL skal sørge for best mulig samarbeidsklima i prosjekteringsgruppen og med oppdragsgiver og påse at de prosjekterende følger opp avtaler og forpliktelser overfor de utpekte representantene for brukerne og påse at disse får den nødvendige informasjon om utvikling av prosjekteringsarbeidet.

Deler av Oppdragsgivers oppgave kan videreføres til PRL og de prosjekterende som et tilleggsoppdrag. 


PRL skal

 • Utarbeide en samlet dokumentplan og delplaner for hver enkelt fase i prosjekteringsarbeidet
 • Utarbeide fremdrifts- og beslutningsplaner på områder av felles betydning i prosjekteringsfaseneutarbeide en overordnet plan for det samlede prosjekteringsarbeidet og de enkelte prosjekteringsfasene sammen med de prosjekterende, byggherrens representant eller totalentreprenør
 • Ivareta en helhetlig og balansert budsjettering og ressursfordeling mellom partene
 • Samle og utføre avtalt rapportering overfor oppdragsgiver

 

 • Planlegge, redigere og samordne informasjon og leveranser til oppdragsgiver, brukerrepresentanter og andre gruppen bestemmer. 
 • Påse at prosjekteringsgruppen klarer å levere innenfor program, tidsplan og økonomisk ramme

 

 • Lede prosjekteringsmøter, interne fellesmøter og møter gruppen ber om med Oppdragsgiver eller andre og referere og referere disse
 • Ivareta tverrfaglig kvalitetssikring, tilrettelegge for valg av felles systemer og utstyr som BIM, dRofus ol
 • Koordinere gruppens SHA arbeid i prosjekteringsfasen 

 

 • Ta initiativ til tverrfaglige oppstartsmøter  og dokumentgjennomganger
 • Sørge for at prosjekteringsgruppens leveranser er i tråd med prosjekteringskontraktens innhold
 • Ha redaktøransvar for fasedokumenter som forprosjekthefte etc. og sentrale tverrfaglige dokumenter.
 • Utarbeide rapporter og oversikter av felles interesse
 • Utarbeide distribusjonslister
 • Påse at dokumenter distribueres iht listen
 • Distribuere materiale der PGL har redaktøransvar
 • Ta nødvendige tiltak for at prosjekteringsgruppen blir et godt fungerende team.

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

I forhold til prosjekteringsgruppen kan PRL

Fremme et helhetssyn på oppdraget og evne å integrere de faglige bidragene i en helhetlig løsning 

Kunne kommunisere byggherrens krav og behov i programmet til prosjekteringsgruppen og 

Påse at de ulike faggruppene fremmer forslag til beste for helheten i prosjektet fremfor å prioritere egne interesser

Utvikle egnede prosjekteringsstrategier og  –planer i samarbeid med Oppdragsgiver og de prosjekterende.

PRL og de prosjekterende kan

Bistå oppdragsgiver i brukermøter eller andre møter med dette formålet

Utarbeide og formidle egnet informasjon av betydning for brukerinteressene 

Bidra til at brukerne får en best mulig informasjon og oversikt over utviklingen i prosjektet

Delta i brukermøter når det er ønskelig

Påse at brukerønsker blir utredet på initiativ fra Oppdragsgiver

Påse at ønsker om programendringer fanges opp og utredes

Påse brukerkommentarer blir mottatt og vurdert og at det tas beslutninger.

Avklare med Oppdragsgiver hvorvidt de skal etterkommes og innarbeides i prosjektmaterialet 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no