1.5 PARTENES ANSVAR

Partene som beskrives er Oppdragsgiver og Arkitekt. I tillegg omtales ansvar for brukermedvirkning samt SHA og sikkerhetsarbeid. Arkitekts forhold til andre prosjekterende reguleres av andre avtaler og det faglige ansvar er beskrevet i de ulike kapitlene av AY10.

Oppdragsgivers ansvar beskrives primært i dette kapittelet.

Oppdragsgivers ansvar overfor arkitekt

Informasjonsplikt om oppdraget
Oppdragsgiver skal holde arkitekten informert om alle aktuelle sider ved oppdraget og endringer i program, budsjett eller andre rammebetingelser. All myndighetskontakt skal skje via Ansvarlig søker. Dette inkluderer opplysninger om beslutningsmyndighet og ansvarsforhold på oppdragsgiversiden og blant de partene oppdragsgiver engasjerer.

Program og rammebetingelser
Oppdragsgiver har ansvar for å utarbeide byggeprogram, budsjett, forslag til fremdriftsplan og gjennomføringsplan. Omfanget av dette materialet må tilpasses det aktuelle prosjektets størrelse og vanskelighetsgrad. Oppdragsgiver har ansvar for å fremskaffe nødvendig underlagsmateriale, registrering av restriksjoner, myndighetskrav, heftelser o.l.

Etablere og følge opp kontrakt for oppdraget
Påse at det inngås kontrakt før arbeidet med oppdraget påbegynnes og forholde seg til kontraktspartenes rapportering om ressursbruk og fremdrift. Fatte beslutninger knyttet til de enkelte fasedokumentene.
- Avklare hvilke fag som har ansvar for å spesifisere løst og fast utstyr på ulike områder, samt hvilket utstyr som skal inkluderes i oppdraget
- Behandle dokumenter og forslag
- Gjennomgå forslag og alternativer fra arkitekt
- Behandle faserapporter og dokumenter knyttet til søkeprosessen, fatte vedtak og godkjenne disse
- Justere programforutsetningene etter vedtak ved behandling av skisse- og forprosjekt
- Ansvar for myndighetsavklaringer
- Avklare arkitektens rolle iht. SAK10
- Avklare forholdet til Ansvarlig søker
- Anmode kommunen om å avholde forhåndskonferanse og delta på denne
- Avklare mulige krav til tiltaksklasser og områder for uavhengig kontroll med kommunene

Opplysninger om tomt, eiendom eller lokaler
- Reguleringsplan med kart og bestemmelser, relevante kommunedelplaner, kommunale vedtekter, bestemmelser og veiledere
- Eiendomskart med påviste grenser
- Evt. bestemmelser knyttet til ombygging av eller påbygg på loft
- Private servitutter og andre privatrettslige avtaler eller andre forhold som kan ha betydning for oppdraget
- Tegningsunderlag og tilstandsrapport for eksisterende bebyggelse
- Forhold vedrørende eiendommen som er regulert av annet lovverk, særlig antikvariske myndigheter, naturvern, vannkraft, energilovgivning o.l.

Behandle dokumenter og forslag
- Gjennomgå forslag og alternativer fra arkitekt
- Behandle faserapporter og dokumenter knyttet til søkeprosessen, fatte vedtak og godkjenne disse
- Justere programforutsetningene med bakgrunn i vedtak ved behandling av skisseprosjektet
- Avklare arkitektens rolle som PRO og SØK
- Avklare forhold til ansvarlig søker 

Engasjere nødvendig spesialekspertise
- Engasjere relevant ekspertise i form av rådgivende ingeniører, spesialister
- Engasjere ansvarlig kontrollerende

Initiere og styre brukermedvirkning i prosjekteringsfasen
-
Bestemme form og omfang for brukermedvirkning ved prosjekteringen
- Ivareta krav i Arbeidsmiljøloven (AML), Byggherreforskriften og mulige bestemmelser knyttet til arbeidsforhold
- Ansvar for informasjon og utvikling av brukersamarbeid
- Fange opp, vurdere og ta beslutninger knyttet til brukervedtak, kommentarer og forslag
- Ansvar for beslutninger og godkjenninger knyttet til søkeprosessen

Ansvar for SHA-arbeid
Oppdragsgiver har ifølge Byggherreforskriften og Arbeidsmiljøloven hovedansvar for SHA-arbeid i alle faser av prosjektet. SHA-koordinering i prosjekteringsfasen kan utføres av arkitekten som en avgrenset tilleggsytelse.

Arkitektens ansvar overfor oppdragsgiver

Sette seg inn i oppdragets forutsetninger
Dette gjelder byggeprogram, offentligrettslige forhold og andre grunnlagsdokumenter og videre oppdatere sin kunnskap etter Oppdragsgivers behandling av fasedokumenter, rapporter og dokumenter.

Varsle behov for utdypende informasjon
Be om avklaring eller utdypende informasjon etter gjennomgang av oppdragets grunnlagsdokumenter og materiale som omtalt i AY10.

Utvikle relevant prosjektmateriale
Avhengig av hvilken fase man er i.

Informere og samarbeide med oppdragsgiver
Informere om mulige alternative måter å løse oppdraget på og gjøre valg i samråd med oppdragsgiver.

Legge til rette for brukermedvirkning
Arkitekten skal i sitt arbeid legge til rette for brukerprosesser innenfor oppdragets ramme, prosjektets møtestruktur og leveranseplan.
- Bidra til at brukerne får en best mulig informasjon og oversikt over utviklingen i prosjektet
- Delta i brukermøter
- Utrede brukerønsker etter avtale med Oppdragsgiver
- Fange opp, illustrere og avklare ønsker om programendringer
- Bearbeide prosjektet på grunnlag av omforente brukerkommentarer etter avtale med Oppdragsgiver

Ansvar for SHA-arbeid
Arkitekten skal ivareta relevante lov- og forskriftskrav til SHA i sitt ansvar- og prosjekteringsområde.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no