2.3 GJENNOMFØRINGSSTRATEGI

Prosjektets gjennomføringsstrategi er avhengig av oppdragsgivers ønsker og valg mht.:
– Organisering
– Anskaffelsesform
– Kontraktstype
– Entrepriseform

Strategien vil være en prosjektavhengig kombinasjon av de fire elementene over.

Organisering
I prosjektsammenheng har oppdragsgiver den styrende, administrative og besluttende rollen. Oppdragsgiver bør knytte til seg nøkkelpersonell der kompetanse, kapasitet og personlige egenskaper vurderes ift. den oppgaven vedkommende er tiltenkt. Med en oversiktlig og gjennomtenkt
organisasjonsplan er det enkelt å peke ut partenes representanter ift. de kontraktmessige forhold. Ved kontrahering er det viktig å ha definert alle besluttende funksjoner, en entydig ansvarsfordeling og klare rapporteringslinjer.

Arkitekten vil være en sentral aktør som oppdragsgivers fortrolige rådgiver gjennom de fleste fasene i byggeprosessen. Oppdragsgiver må vurdere om arkitekten skal kontraheres tidlig, for eks. i utredningsfasen, og følge den videre prosessen frem til ferdig bygget resultat, eller om oppdraget skal deles, dvs. at det engasjeres en arkitekt i tidligfasene som tilrettelegger for senere prosjekteringsoppdrag. En arkitekt som har vært engasjert i tidligfasen, vil kunne være ekskludert fra videre deltakelse i en anbudskonkurranse i offentlig regi hvis konkurranseelementet i anskaffelsen forsvinner. Dersom alle deltakere i konkurransen får den informasjon som arkitekten har ervervet seg gjennom tidligfasen, vil imidlertid konkurranseelementet kunne opprettholdes.

- Kontinuitet
Kontinuitet gjennom prosjekteringsprosessen er som regel viktig for et godt resultat. Mye av kunnskapen om et prosjekt vil ligge i hukommelse, holdninger og notater som vanskelig kan videreformidles til en annen prosjekterende. Problemer kan dessuten oppstå mht. ansvarsforhold ved feil eller skade, ift. rollen som Ansvarlig prosjekterende og ift. rettigheter til prosjektmaterialet når tegninger fra et tidligere ledd i prosessen skal benyttes/videreutvikles. Plan- og bygningsloven stiller krav til at de forskjellige aktørene skal være godkjente for sin del av prosessen. Vi er av den oppfatning at oppdragsgiver og prosjekt er tjent med en størst mulig kontinuitet i de mange årene med skiftende aktører, stadier og premissendringer som et prosjekt gjerne gjennomløper.

- Andre rådgivere
Det bør på et tidlig tidspunkt avklares om og når andre rådgivere som skal delta i prosjekteringen, skal kontraheres. For å sikre flerfaglighet er det viktig å få deres synspunkter og råd inn i prosjektet det er
en fordel om disse kontraheres tidlig. Spesielt er dette viktig i større prosjekter og der det skal bygges opp en BIM-basert, eller tverrfaglig integrert, prosjektering. For å oppnå en tilfredsstillende og balansert prosess bør det være et rimelig innbyrdes forhold mellom kontraktsvilkårene for de ulike prosjekterende som er knyttet til et og samme oppdrag.

- Ansvarlig søker
Rollen som Ansvarlig søker er en selvstendig rolle. Det er vanlig at den arkitektbedriften som er Ansvarlig for prosjekteringen og detaljprosjekteringen også innehar rollen som Ansvarlig søker. Hvis arkitektbedriften skal inneha denne rollen, må det avtales særskilt. Rollen er beskrevet i kap. 3.8, Administrative ytelser.

- Ansvarlig kontrollerende
Plan- og bygningsloven av 2010 krever på en rekke områder uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. Slik kontroll skal utføres av et særskilt firma med sentral godkjenning for dette formålet.
Firmaet skal engasjeres og honoreres av oppdragsgiver og være uten tilknytting til den prosjekterende som skal kontrolleres. Rollen er beskrevet i kap. 3.5. De prosjekterende utfører selv intern egenkontroll (kvalitetssikring) for de enkelte fag og tverrfaglig kontroll. Oppdragsgiver kan iverksette utvidet kontroll som et tiltak for å forenkle den uavhengige kontrollen. System og prosedyrer klargjøres som en egen Norsk Standard i løpet av 2010.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no