6.8.4 Arkitekten som ansvarlig prosjekterende

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitektens skal ivareta sitt offentligrettslige ansvarsområde som definert i SAK 10 §13-5(c) Arkitekturprosjektering, og andre godkjenningsområder arkitekten måtte dekke.

Melde fra til ansvarlig søker om endringer som kan medføre søknadsplikt og endringer i ansvarsforhold.

Registrere avvik fra rammetillatelsen med evt. vilkår, generelle krav i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, og foreta nødvendige tiltak. Informere ansvarlig søker dersom endringene krever søknad om endring, eller dispensasjon (fravik).

Sende samsvarserklæring til SØK ved avslutning av eget oppdrag.


Arkitekten skal

  • Bidra til faglige avklaringer og til lukking av avvik
  • Utarbeide faglige bidrag til evt. endringsmeldinger eller tilleggsøknader
  • Oppdatere tegninger til som bygget (as built) nivå  
  • Oppdatering av BIM-modell med opplysninger om valgte produkter, elementkoder etc. for FDV (tilleggsoppdrag)

Samsvarserklæringen skal dokumentere utført prosjektering iht. kontrakt med Oppdragsgiver.

Om en annen part skal overta PROs ansvar må grensesnitt og ansvarsfordeling mellom partene dokumenteres nøyaktig.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no