4.3.1 Generelt om programmering

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Med programmering mener vi utarbeiding av byggeprogram med vedlegg, basert på utførte analyser.

Det skal gjøres vurderinger av tiltakets særegenheter med krav og forventninger knyttet til organisering og funksjoner med oversikt over brukere med antall avdelinger personer og lignende.

Krav til funksjonalitet og arealer skal uttrykkes i funksjons- og romprogram, sambandsdiagrammer og kommentarer og forumleres i krav til bygningsutforming, miljø- og energiforhold, tekniske ytelser, krav til inventar, møbler og utstyr m.m.


Programmet kan utvikles trinnvis i løpet av prosjektperioden fra overordnede rammer til detaljerte spesifikasjoner. I større byggesaker kan dette i første omgang være overordnede rammer for areal, volum, kostnader og evt. ekspansjonsmuligheter. 

I forkant av hver prosjekteringsfase kan programmet utdypes eller revideres. Slik kan man sikre at behov og avklaringer som kommer frem i løpet av prosessen fanges opp.

  • Funksjons- og romprogram bearbeides før skisseprosjekt
  • Byggeprogram med krav til materialer, bygningsmessige og tekniske strukturer kan bearbeides frem til forprosjekt
  • Utstyrs- og innredningsprogram kan i stor grad bearbeides før detaljprosjektfasen

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Det finnes ulike maler og veiledere for programmering til forskjellige formål. Noe informasjon om krav til utforming og dimensjonering hentes fra lover og forskrifter, andre kilder er opplysninger om produksjonsutstyr, erfaringstall fra lignende oppgaver, eller vurderinger av antall personer som kan betjenes innenfor et gitt tidsrom.

For programmeringsoppdrag er det viktig å kunne samle opp kommentarer, spesifiseringer og endringer, samt å kunne spore endringene i tid og til kilde. Ved komplekse programmeringsoppgaver kan det være fornuftig å benytte regneark eller lignende. dRofus er et norskutviklet program som ofte anvendes i større oppdrag og kan knyttes til tegneprogram og 3D- modeller.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no