5.4.7.2 Reguleringskart

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. 


  • Kart fremstilt med linjer, farger og påskrift som gir rettsvirkning, alene eller sammen med bestemmelser, men ingen ting ut over dette.
  • Klart markerte arealformål iht. PBL §12-5.
  • Avklarte hensynsoner, art og omfang iht PBL § 12-6.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Se retningslinjer for utarbeiding av reguleringskart
- Arealformål skal, med noen mindre avvik, være de samme for kommuneplan og områdeplan.
- Reguleringsplanen kan ha samme type hensynssoner som kommuneplanens plandel.
- Arealformål kan deles i underformål, kombineres innbyrdes og med hensynssoner.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no