6.4.4.2 Bidrag ved uavhengig kontroll

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal samarbeide med ansvarlig kontrollerende ved pålagt uavhengig kontroll.


Samarbeidet kan skje indirekte og via ansvarlig PRO og SØK.

Arkitekten skal videre dokumentere de registrerte forutsetningene for sitt arbeid, vise at disse forutsetningene er hensyntatt og til sist vise hvordan dette har skjedd.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Se MAKS kapittel 9 Uavhengig kontroll. Slik kontroll vil sjelden være aktuell før i forprosjekt- eller detaljprosjektfase.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no