3.3.5.1 Gjennomgående oppgaver i prosjektutviklingen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder for prosjektering PLP skal bidra til en smidig og ryddig prosjekteringsprosess, påse at prosjekteringsarbeidet er godt organisert og flyter lett mellom partene og justere programforutsetningene med bakgrunn i vedtak ved behandling av skisseprosjektet.

PLP skal sørge for at fasedokumenter og rapporter (skisseprosjekt, forprosjekt etc.) gis en god behandling i Prosjektlederorganisasjon, blant brukere og hos Oppdragsgiver, og at det blir utarbeidet kommentarer og fattet vedtak som grunnlag for prosjektering i neste fase.


PLP skal

  • Bidra til å utarbeide planer for prosjekteringen som omfatter faser, aktiviteter og leveranser og med klare milepæler for kontroller og beslutninger
  • Definere omfang og anvendelsesområder for BIM og andre programmer
  • Sørge for at byggherre- og brukerorganisasjonen tar de beslutninger som er nødvendige for at prosjekteringen skal kunne opp- fylle sine milepæl- og kvalitetskrav
  • Påse at offentlige krav til ansvarsbelegg (Ansvarlig søker, --prosjekterende, - utførende etc.) blir innfridd og at uavhengig kontroll engasjeres i nødvendig grad
  • Påse at det etableres et system for tverrfaglig kvalitetssikring

PLPs oppgaver i overgang mellom prosjekteringsfasene

  • Informere byggherren om innholdet i det materialet som er levert
  • Påse at byggherren fatter de vedtakene som er nødvendige for å gå videre til neste fase
  • Påse at byggherrens visjoner og mål, utvikles i takt med prosjektet og fanges opp i bearbeidinger av funksjons- og byggeprogrammet
  • Påse at nye aktører blir satt inn i det prosjekteringsmaterialet som foreligger og vedtak som er fattet.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no