8.6.1 Formål med detaljprosjektfasen

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Detaljprosjektfasen utdyper prosjektmaterialet med arbeidstegninger, skjemaer, beskrivelser og beregninger slik at det gir et egnet grunnlag for innkjøp og produksjon i utførelsesfasen.

I detaljprosjektfasen skal det utvikles et entydig og tverrfaglig avklart grunnlag for utførelse av det prosjekterte tiltaket.

Prosjektets arkitektoniske utforming skal bearbeides på detaljnivå iht. oppdatert byggeprogram.
På grunnlag av detaljprosjekt skal man kunne utarbeide anbud eller tilbudsforespørsler og i teorien kunne gjennomføre byggesaken uten ytterligere avklaringer.

I detaljprosjekteringen perfeksjoneres den arkitektoniske utforming. Detaljprosjekteringen skal, gjennom tegninger og beskrivelser, gi detaljert informasjon om hvordan forprosjektets utforming kan utføres som byggearbeider.

Prosjektets form eller ytre rammer skal ikke endres eller videreutvikles i denne fasen.


 

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

I detaljprosjekteringen perfeksjoneres den arkitektoniske utforming.Detaljprosjekteringen skal, gjennom tegninger og beskrivelser, gi detaljert informasjon om hvordan forprosjektets utforming kan utføres som byggearbeider. Prosjektets form eller ytre rammer skal ikke endres eller videreutvikles i denne fasen

Et godkjent detaljprosjekt må omfatte alle relevante fag slik at man kan få en samlet oversikt over tekniske løsninger, materialbruk, mengder og kostnader. Alternative forslag skal legges frem for opp- dragsgiver og avklares før detaljprosjektet kan avsluttes. 

Fasen preges av stor arbeidsmengde per fag, mens tverrfaglige forhold preges av detaljert koordinering, ofte med små toleranser. Tverrfaglig koordinering på detaljnivå er viktig da alle elementer tenderer til å ta større plass enn forventet.

Materialet kan legges til grunn for anbud, annen prisinnhenting og/eller fastleggelse av kontrakter for utførelsesfasen. Ved avslutning av prosessen skal alle deler av prosjektet være entydig definert. Prosjekterte løsninger skal være faglig sikret og tverrfaglig koordinert. Toleranser og klaringer mellom ulike systemer og elementer skal være avklart. 

Som avslutning av denne fasen inngår intern kvalitetssikring av de dokumenter som utarbeides, gjennom egenkontroll og iht. kvalitetsplan for prosjektet

Som tilleggsoppdrag til fasen inngår også ytelser knyttet til tilbud/anbud; innhenting, kontroll, innstilling overfor byggherre, deltakelse i kontraktsforhandlinger. Disse er beskrevet i kapittel

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no