7.8.6 Utdyping og kvalitetssikring

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal etterprøve tidligere utført kvalitetsarbeid i detaljprosjektet og iverksette tiltak ved behov, kvalitetssikre og dokumentere at leveransene er iht. til forutsetninger og krav i detaljprosjektet og rapportere avvik og bidra til at disse lukkes.


Arkitekten skal

  • Ved behov sende oppdaterte kopier av tegninger og dokumenter til leverandør
  • Vurdere om evt. endringer har konsekvenser i forhold til andre valgte løsninger i prosjektet
  • Kvalitetssikre nye tegninger og tegningsrevisjoner eller i åpen BIM
  • Bidra til å lukke avvik fra prosjektmaterialet

Så fremt arbeid gjenstår iht. leveranseplan

  • Ajourføre og supplere foreliggende Tilbuds / anbudsgrunnlag (møbleringsplaner, andre tegninger, skjemaer, lister, beskrivelse og andre dokumenter) iht. produktvalg og konstruksjonsprinsipper som legges til grunn for gjennomføringen
  • Vurdere om det som følge av endringer kan forventes risikofylte arbeidsoperasjoner med konsekvenser for SHA på byggeplassen og i så fall gi melding om dette til tiltakshaver, ansvarlig søker og prosjektets SHA-koordinator for prosjektering
  • Utføres iht. MAKS10 og / eller egne rutiner i virksomheten

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no