6.2.5.8 Tverrfaglig samarbeid og ansvar

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal samarbeide og ivareta sitt faglige ansvar i grensesnittet mot andre ansvarlige i prosjektet.

Ved store oppdrag tilrås at andre arkitektdisipliner og rådgivere engasjeres allerede i skisseprosjektfasen.


Arkitekten skal

  • Etablere grensesnittmatriser, mellom faggrupper og i forhold til offentlige krav og pålegg
  • Utarbeide landskapsanalyser
  • Foreta vurdering av vegetasjon
  • Vurdere ombyggbarhet og møblerbarhet
  • Foreta avklaringer rundt grunnforhold, klimatiske og energimessige premisser, brannkonsepter etc. er eksempler på fagbidrag i en tidlig fase med avgjørende betydning for prosjektets utvikling.
  • Viktige temaer av tverrfaglig betydning kan belyses slik som prinsipper for energiøkonomisering, ventilasjon, oppvarming og nedkjøling, eller ved avklaring rundt objekter som vertikale forbindelser, nødvendige etasjehøyder etc.
  • Foreta avklaringer rundt byggets sikkerhet mot ras, flom etc.
  • Tilrettelegge for å innpasse tekniske og elektroniske systemer i prosjektet.
  • Kontrollere tverrfaglige  dokumenter og dokumenter fra andre fag
  • Delta i tverrfaglig tilrettelegging, prosjektering og kvalitetssikring.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Med andre arkitektdisipliner menes her landskapsarkitekter, interiørarkitekter og arkitekter med spesiell kunnskap som f.eks. om antikvariske verdier. Dette kan f.eks. gjelde situasjons- og utomhusplaner (LARK), eller plan- og møbleringskonsepter i større næringsbygg (IARK)

Med rådgivere menes rådgivende ingeniører, og spesialrådgivere. Som en hovedregel bør andre prosjekterende være engasjert ved oppstart av skisseprosjekt. Spesielt gjelder dette for prosjekter av en viss størrelse og kompleksitet. Årsakene er både faglige og kontraktsmessige forhold. Det siste gjelder avklaringer av ansvar, roller, prosjekteringsverktøy og kontraktsforpliktelser.

Møtedeltakelsen kan i denne fasen differensieres og begrenses for å være målrettet. Faglige bidrag kan komme i form av skisser, premissnotater og bidrag til å avklare prinsipielle forhold.

MAKS10;
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
- 43-022 Momentliste prosjektforutsetninger
- 41-031 Grensesnittmatrise prosjektering

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no