5.3.4.3 Bidra til å utarbeide planforslaget

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Planforslaget består av kart, bestemmelser og tilhørende beskrivelse med redegjørelse for planforslagets konsekvenser for samfunn og miljø, og skal legges ut til offentlig ettersyn.


  • Utarbeide plankart, beskrivelse med bestemmelser og redegjørelse for planforslagets konsekvenser, samt nødvendige vedlegg for å belyse saken.
  • Bidra til at planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn.
  • Motta, vurdere og behandle kommentarer, innsigelser og merknader til planforslaget.
  • Evt. Bidra til at plan som vedtas med innsigelser sendes til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
  • Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. Statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse og andre kan komme med merknader til planforslaget.
  • Dersom kommunen vedtar plan med innsigelse må den sendes til MD via fylkesmannen for endelig avgjørelse. 
  • Kommunestyret vedtar kommuneplanen. Etter vedtak skal planen kunngjøres.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no