6.4.5.3 Form og funksjonalitet

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utvikle og bearbeide bygningsvolumer meddetaljerte planløsninger iht. romprogram og vareta krav til plass og rom for tekniske installasjoner, sikre rasjonelle og trygge bevegelseslinjer. 

Videre skal det tilrettelegges for effektiv drift og service av bygg og funksjoner og utarbeides rivningstegninger der dette er aktuelt.


Arkitekten skal

  • Koordinatfeste bygningskropper
  • Sikre at bygningsvolumer og uterom bearbeides iht. områdekvaliteter
  • Videreutvikle forslag til hoveddisposisjon og arealbruk, logistikk og funksjoner
  • Utarbeide planløsninger i henhold til romprogram, fast inventar skal være inntegnet
  • Foreslå løsninger for vertikale og horisontale kommunikasjonslinjer i forhold til funksjonskrav, brannhensyn og andre sikkerhetskrav
  • Ivareta krav til universell utforming
  • Bearbeide teknisk struktur i form av tekniske rom og føringsveier, horisontalt og vertikalt
  • Samarbeide med rådgivere om utarbeiding av plan for mulig miljøsanering
  • Vurdere nødvendige tiltak for sikring av tilstøtende bebyggelse ved riving

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no