6.2.3.3 Relevante myndighetskrav

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal systematisere den registrerte informasjonen og sikre at den blir anvendt, sette seg inn i gjeldende lover, forskrifter og veiledere som er aktuelle for oppdraget.

Arkitekten skal sette seg inn i gjeldende reguleringsplan med bestemmelser, vernehensyn eller antikvariske forhold, vurdere behov for rivning eller annen omfattende ombygging.

Arkitekten skal avklare ansvar for kontakt med ulike offentlige etater og organer.


AIdentifisere og dokumentere relevante myndighetskrav i forhold til ytre rammer og sikkerhet mot fare.

  • Sette seg inn i oppdragsgivers informasjon. Se pkt. 6.2.2
  • Regionale og kommunale planer og vedtekter
  • Reguleringsplaner og – bestemmelser
  • Opplysninger om infrastruktur og trafikkforhold
  • Sjekke andre relevante lover og forskrifter
  • Kontrollere mot kommunale vedtekter, normer og andre sentrale dokumenter
  • Kontrollere det tildelte kartgrunnlaget
  • Få kontrollert at reguleringskart, eiendomskart har nødvendig måleriktighet / nøyaktighetsgrad og verifisere dette. Vurdere og om nødvendig kreve en oppmåling av tomta(og evt. bygninger) der form og størrelse på tomta er kritisk
  • Sette seg inn i nasjonale og lokale vernebestemmelser
  • Registrere hvilken bygningsmasse eller bygningsdeler som kan eller ikke kan rives eller endres

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Kobling til Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) sitt nettsted for byggeregler:
http://byggeregler.dibk.no/

MAKS10;
- 43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
- 43-022 Momentliste prosjektforutsetninger

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no