3.7.3.3 Relevante myndighetskrav

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal påse at lover, forskrifter og andre offentlige dokumenter som har betydning for tiltaket registreres, vurderes og følges opp av de prosekterende og påse at byggherreforskrift  og brukerprosesser ivaretas.

PRL skal også bidra til myndighetsavklaringer i forbindelse med søkeprosessen.


Temaer knyttet til PBL ol. skal ivaretas i samarbeid med ansvarlig søker og ansvarlig prosjekterende.

Temaer som følger av Byggherreforskriftene omtales senere. PRL skal påse at disse ivaretas i prosjektet.

PRL skal

  • Påse at alle parter i prosjekteringen setter seg inn i aktuelle lover og forskrifter, samt styrende forutsetninger fra Oppdragsgivermaterialet og systematiserer dette for videre arbeid 
  • Påse at de prosjekterende fordeler ansvar for prosjektering seg i mellom og avklarer nødvendige grensesnitt     
  • Påse at Byggherreforskriften følges opp i prosjekteringsarbeidet og at ansvar for HMS- /SHA for posjekteringsfasene er ivaretatt
  • Påse at nødvendige avklaringer med og godkjenninger fra brukerrepresentanter / tillitsvalgte blir ivaretatt
  • Påse at det etableres kontakt med relevante myndigheter og at det utarbeides nødvendige søknader med tilstrekkelig dokumentasjon
  • Bidra til at tilbakemeldinger fra de relevante myndighetene fanges opp i prosjektet og besvares fra oppdragsgiver, ansvarlig søker og – prosjekterende  
  • Bistå Ansvarlig søker med prosessen knyttet til søknad om ferdigattest

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

PRLs ansavar gjelder ved

Forhåndskonferanse

Rammesøknad

Engasjement av uavhengig kontrollerende

Søknad om igangsettingstillatelser

Evt endringssøknader

Søknad om ferdigattest

Evt gjenåpning av byggesaken (kommunalt tilsyn)

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no