7.8.5 Prosjektutvikling

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Overvåke at leveransen og innredningsarbeidene blir gjennomført som forutsatt i detaljprosjektet.


Arkitekten skal

 • Bidra til å løse problemer og uoverensstemmelser knyttet til gjennomføring av leveransen
 • Bidra til å lukke avvik
 • Lage sluttdokumentasjon og FDV - dokumentasjon
 • Motta og kommentere tilsendte referater av betydning 
 • Bidra til faglige avklaringer og lukking av avvik
 • Sende til kommentarer til oppdragsgiver knyttet til ferdigbefaringer
 • Arkivere og sikre dokumenter knyttet til eget oppdrag 

Arkitekten kan også etter avtale

 • Delta på byggemøter
 • Delta på befaringer og inspeksjoner i forbindelse med overtagelsen
 • Tilpasse arbeidsunderlag til leietakers behov
 • Foreta kontroll på tillegg og fradrag knyttet til leveransen
 • Skrive referat fra ferdigbefaringer for leveransen
 • Bistå ved endelig mengdejustering og avregninger
 • Oppdatere BIM-modell med opplysninger om valgte produkter, elementkoder etc. for FDV

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Om det er uoverensstemmelser mellom prosjektert og utført arbeid kan avvik lukkes ved omarbeiding av utførte løsninger, omprosjektering  iht. utførelse, eller prosjektering og utførelse av nye løsninger.

Dersom arkitekt ikke kan eller vil påta seg ansvar for en utført løsning som avviker fra det prosjekterte og godkjente materialet, må arkitektfirmaet eksplisitt fraskrive seg an- svaret for dette, bl.a. for ikke å stå juridisk eller økonomisk ansvarlig. Utførende, eller oppdragsgiver, må da selv ta ansvar for de følger godkjenning av utført løsning kan medføre.

Dette må gjøres før sluttdokumentasjon utarbeides og bygningen kan overtas av oppdragsgiver. Utførende skal sammen med de prosjekterende sette tekniske systemer i drift og sørge for tilstrekkelig informasjon til oppdragsgiver for å forsikre seg om at disse vil fungere.

MAKS10;
- 62-01 Informasjonsmøte oppstart byggeplass
- 62-03 Oppfølging av byggeplassen
- 62-02 Dokumentgjennomgang med utførende
- 78-01 Overtakelsesforretning
- 62-030 Sjekkliste aktiviteter i utførelsesfasen
- 78-011 Protokoll fra overtakelsesforretning
- 78-012 Befaringsrapport
- 78-020 Sjekkliste sluttdokumentasjon - Lovpålagt
- 78-021 Sjekkliste sluttdokumentasjon - Tilleggsytelser

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no