3.7.5.2 Skisseprosjekt og forhåndskonferanse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

PRL skal ta initiativ til og lede oppstartmøte for hver fase, eller for definerte delprosjekter og påse at all nødvendig informasjon fra møter med myndighetene blir tilgjengelig for å løse denne fasen av oppdraget, og at viktige problemstillinger som kan påvirke prosjekteringen i senere faser er registrert og hensyntatt.

PRL skal bidra til at alle aspekter ved oppdraget belyses og at man finner frem til de best mulige helhetsløsninger, avklare tidspunkt for forhåndskonferanse, påse at ansvar er plassert for å samle og redigere skisseprosjektmaterialet og samle og overlevere prosjektmateriale med tydelige forslag til temaer. Oppdragsgiver bør vurdere forslag til konklusjoner.


PRL skal

  • Påse at det utarbeides planer for prosjektering
  • Påse at all informasjon prosjekteringsgruppen trenger for å kunne besvare oppgaven på en god måte foreligger
  • Lede og referere møter PRL har ansvar for, samt innkalle og koordinere disse
  • Påse at de mest relevante, eller aktuelle løsningsmuligheter blir belyst på en god måte ift. byggherrens program (mål og krav)
  • Påse at oppdragsgiver fatter nødvendige beslutninger og at tilbakemeldinger til de prosjekterende fanges opp og innarbeides i prosjektet

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no