5.3.5.1 Del 1 – utrede plangrunnlag

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Samle og fremstille bakgrunnsopplysninger, utrede mulige løsninger og legge disse frem til avklaring og beslutning om veivalg.


  • Kartlegge faste rammer for arealutvikling (overordnede rammer og vedtak f.eks. gjeldende kommuneplaner, eierforhold, topografi, tiltaksprogrammer etc.).
  • Kartlegge variable rammer (som senere kan settes under diskusjon, herunder ulike interesser og ambisjoner til berørte parter som for eksempel grunneiere og naboer).
  • Gjennomføre stedsanalyser knyttet til stedets historiske utvikling og nåværende situasjon (bebyggelsesstruktur, byrom, grøntstruktur, kulturmiljø, trafikkforhold, topografi, lokalklima etc.).
  • Mulighetstsudier, del 1- prosessbistand (finne gode arealgrep innenfor gitte rammer) verktøy (SWOT-analyser, workshops, idésmier / charetter), hvor hensikten er å skape et grunnlag for formelle planarbeider.
  • Mulighetsstudier, del 2- konseptstudier, evt. gjennom plan- og designkonkurranser eller parallelle oppdrag for å svare på definerte utfordringer.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no