3.3.1.4 Partenes ansvar for brukermedvirkning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Oppdragsgiver / Prosjektleder kan delegere ansvar for brukermedvirkning til Prosjektleder prosjektering PLP.


Oppdragsgiver har ansvar for å organisere brukernes medvirkning og godkjenning i utrednings- og planprosessen. 

Prosjektleder prosjektering (PLP) kan ivareta disse forpliktelsene overfor brukerne og påse at dette utføres på en tilfredsstillende måte. 

Krav til og behov for brukermedvirkning ved planlegging av arbeidsplasser har flere kilder.

Rett til medvirkning er lovpålagt og ivaretas gjennom valgte representanter for de ansatt. Oppdragsgivers behov for medarbeideres kompetanse i prosjektutviklingen løses som regel ved utpekte brukerrepresentanter eller –utvalg for å fange opp spesialkompetanse og kunnskap på detaljnivå 

Arbeidsmiljøloven

  • §2-1 Arbeidsgivers plikter
  • §4-4 Krav til det fysiske arbeidsmiljøet 
  • §6-2 verneombudets oppgaver.  
  • §7-2 Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver 

Byggherreforskriften (2009)

  • Kapittel 2- Byggherrens plikter. 
  • krav til SHA i prosjektering, utførelse og drift av bygninger 
  • Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning;
  • Kapittel 2 -Medvirkning fra arbeidstakere eller deres representanter.
  • Forskrift om arbeidsplasser og arbeidslokaler  

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no