8.2.2.3 Beskrivelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitektens skal utarbeide beskrivelse som fokuserer på landskapsplan med arkitektoniske kvaliteter, funksjonalitet, plassering av hovedfunksjoner samt med overordnet fremstilling av kostnader.


Følgende temaer bør beskrives

 • Arkitektonisk utforming ift. landskapsanalyse
 • Konsept for beplantning og vegetasjon
 • Materialbruk på overordnet nivå
 • Hovedtrekk i teknisk struktur i landskapsplan
 • Håndtering av ytre miljøfaktorer, herunder støy, lokalklima etc.
 • Konsept for brannslukking, tilkomst for brannbiler.
 • Prinsipper for miljø- og energiløsninger
 • Universell utforming (hovedprinsipper)
 • Bidrag til fremdriftsplan for videre prosjektering og bygging
 • SHA-notat knyttet til foreslåtte løsninger innenfor eget ansvarsområde
 • Overordnet kostnadsvurdering på 2-siffernivå iht. bygningsdelstabellen
 • Landskapsanalyse, fremstilt på egnet nivå

 

 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no