1.1 HENSIKT OG OPPBYGNING

Om arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse

Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse gir en oversikt over arkitekters kompetanse på ulike områder og nødvendige ytelser for å gjennomføre et oppdrag. AY er også et verktøy for å beskrive innholdet i faglige ytelser, ved forespørsler, tilbud, som vedlegg til kontrakt om prosjektering eller andre tjenester arkitekter kan tilby.

Arkitektbedriftene i Norge har copyright til innholdet i AY10.

I prosjekteringsoppdrag kan Modell for arkitektbedriftens kvalitetssystem - MAKS10- benyttes for å gjennomføre, kvalitetssikre og kontrollere de ytelsene som AY10 beskriver.

Generelle opplysninger
AY10 er 4. utgave av AY, utgitt av Arkitektbedriftene i Norge. Materialet har røtter tilbake til Arkitektnormen fra 1960 tallet, og er skrevet på grunnlag av viktige norske og internasjonale ytelsesbeskrivelser og kravspesifikasjoner.

Hvem henvender ytelsesbeskrivelsen seg til?
Ytelsesbeskrivelsen retter seg mot arkitekter og oppdragsgivere for arkitektytelser. Den kan benyttes for å definere oppdrag av ulikt om- fang eller tema, som utredninger, programmering, mulighetsstudier, reguleringsarbeid eller prosjektering av bygninger.

Disponering av innholdet
Ytelsesbeskrivelsen er ment brukt som et bibliotek der brukeren henter ut og setter sammen de ytelser og beskrivelser som passer til det aktuelle oppdraget. Det er således ikke ment at man skal henvise til AY i sin helhet.

Hvorfor ytelsesbeskrivelse?
Ytelsesbeskrivelsen skal tydeliggjøre for partene (oppdragsgiver/prosjekterende) hvilke oppgaver som skal utføres og hvordan de kan eller skal leveres. Oppdragsgiver kan benytte AY for å beskrive hvilke ytelser man ønsker å få tilbud på. For arkitekten danner den grunnlag for å tydeliggjøre omfanget av tilbudte tjenester.

AY gir grunnlag for å sammenligne tilbudte ytelser fra ulike tilbydere og vurdere ytelser mot honorar. På denne måten kan den bidra til å avklare grunnlag for kontrakt og dokumenter som skal leveres.

Hvorfor ny revisjon?
Innholdet og omfanget av arkitektytelser endrer seg stadig. Dette har flere årsaker. Endringer i lover og forskrifter, nye måter å gjennomføre prosjekter på, økt vekt på tverrfaglig samarbeid i prosjektering og bygging, nye metoder og teknologi for prosjekteringsarbeidet og ikke minst en ny holdning til miljø, energi- og ressursbruk. Dette er stikkord som tilsier jevnlige revisjoner av kvalitetssystem og ytelsesbeskrivelse.

Beskrivelse av ytelser og oppgaver

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no