4.2.6 Vurdering av mulige lokaliseringer

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Det skal vurderes ulike alternativer i forhold til kravene som er utarbeidet.


Arkitekten skal vurdere

 • Aktuelle tomter (med eller uten eksisterende bygg) i forhold til krav stilt i punktet over
 • Oversikt over gjeldende regulering, planbestemmelser, regulerings- formål, tillatt grad av utnyttelse m.m.
 • Kartlegging av øvrige myndighetskrav, energi, antikvariske forhold, naturvern o.l.
 • Fremskaffe relevante kart som viser gjeldende eiendomsforhold

Arkitekten bør vurdere

 • Tomten eller lokalets egnethet
 • Utarbeide landskapsanalyse mht. lokalklima og miljøforhold, trafikkstøy, forurensing, solforhold, vegetasjon ol.
 • Mulige arealdisponeringer, plassering av bebyggelse, trafikkløsninger, adkomst, parkering, tilgrensende interesser og eventuelle interessekonflikter 
 • Undersøke grunnforhold og bonitet, foreta geoteknisk vurderinger
 • Klarlegge eventuell forurensning i grunnen
 • Vurdere riving av eksisterende anlegg eller bebyggelse 
 • Behov eller ønske om tilpassing til lokale forhold og omgivelser samt utnytting av lokale energibærere
 • Grunnlag for Miljøoppfølgingsplan

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no