3.6.1.1 Målsetting og forankring i Lovverket

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Byggherreforskriften) plasserer ansvar for å trygge og sikre forhold i utførelsesfasen av bygg og anleggsarbeider (mobile arbeidsplasser).

SHA-arbeid er påbudt i Arbeidsmiljøloven og regulert av Byggherreforskriften. 

Byggherreforskriften stiller krav til prosjektering, til utarbeiding av anbuds- eller tilbudsmateriale planlegging og til koordinering tidsplanlegging ved utførelse.

Krav til ivaretakelse av SHA og hensyn i prosjekteringsarbeidet inngår i de enkelte prosjekteringsfags ytelser. Forskriften skal videre ivareta krav og hensyn knyttet til fremtidige bygningsmessige arbeider som reparasjoner og større utskiftninger på samme sted. Denne ytelsesbeskrivelsen fokuserer på SHA-arbeid i prosjekteringsfasene og tilrettelegging for SHA-hensyn i byggefasen. Ansvar ift. Byggherreforskriften må fastlegges i avtale.


SHA-begrepet er mer avgrenset enn HMS-arbeid (helse- miljø og sikkerhet). SHA retter seg mot behov knyttet til midlertidige arbeidsplassen mens HMS-krav gjelder for alle arbeidsforhold og arbeidsplasser.

Miljøbegrepet er avgrenset til arbeidsmiljø, og dekker for eks. ikke energi- og ressursspørsmål.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no