3.8.5.3 Rammesøknad

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Ansvarlig søker skal utarbeide og sende inn søknad om rammetillatelse med vedlegg. Påse at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger gitt i krav og hjemler etter pbl., herunder tiltakets plassering og avklare behov for dispensasjon iht. SAK10 kapittel 5.


Søknad om rammetillatelse

Ansvarlig søker skal

  • Utarbeide gjennomføringsplan med forslag til tiltaksklasser og legge til rette for at alle oppgaver blir belagt med ansvarsrett
  • Utarbeide og sende ut nabovarsler
  • Vurdere evt. merknader fra naboer/gjenboere til nabovarselet
  • Påse at eventuelle grensesnitt mellom ansvarlige foretak er klart definert
  • Utarbeide og sende inn søknad om rammetillatelse med vedlegg. Påse at søknaden inneholder alle nødvendige opplysninger gitt i krav og hjemler etter pbl., herunder tiltakets plassering og avklaring av behov for dispensasjon
  • Vedlegge eventuelle innhentede vedtak eller uttalelser fra annen myndighet der tiltaket er betinget av dette , jf. pbl § 21-2 fjerde ledd
  • Innhente samsvarserklæringer fra de ansvarlig prosjekterende frem til rammesøknad

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

SAK10 kapittel 5

MAKS10;
- 42-03 Søke om rammetillatelse

Ved behov kan SØK i tillegg utarbeide søknad til andre myndigheter, jf. SAK10 §17? Pbl. §19-1?

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no