5.4.3.5 Planbeskrivelse evt. med konsekvensutredning

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Planbeskrivelse evt. med konsekvensutredning
Reguleringsplanene skal ha en planbeskrivelse som sier hva som er formålet med planen, hovedinnhold og virkninger av planen.

Om planforslaget vil endre vedtatte rammer i overordnede planer skal det utarbeides et planprogram til offentlig behandling.

Om planforslaget har betydelige sosiale eller miljømessige konsekvenser skal det utarbeides konsekvensanalyse.

Enkelte kommuner kan ønske prinsippene for en plansak behandlet som et planinitiativ.

Utredninger

Illustrasjoner

Spesielt om private forslag til detaljregulering
Iht. PBL § 12-11.


Planbeskrivelse evt. med konsekvensutredning
 • Utarbeide planbeskrivelse.
 • Evt. utarbeide planprogram for konsekvensutredning.
 • Utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyseTypiske punkter i en planbeskrivelsePresentasjon av planforslaget(Nøkkelopplysninger, eksisterende og fremtidig situasjon).
 • Faktaopplysninger om forslaget(bakgrunn, planstatus, beskrivelse av planforslaget, reguleringsformål utnytting, bruk, boligutforming, landskap, trafikkforhold, hensynssoner, miljøforhold, ROS analyse, juridiske forhold, dokumentasjonskrav).
 • Konsekvenser av planforslaget (samme forhold som over).
 • Medvirkning.
 • Forslagsstillers argumentasjon.
 • Kart og bestemmelser.

 

Spesielt om private forslag til detaljregulering

 • Gjennomføre innledende avklaringsmøte med kommunen.
 • Avklare om planforslaget vil utløse krav til konsekvensutredning.
 • Avklare omfang av samarbeid og kontakt med kommunen ved utarbeiding av planforslaget.
 • Avklare om det stilles krav til å utarbeide planprogram.
 • Varsle oppstart av arbeidet.
 • Motta merknader og innsigelser, vurdere disse og evt. innarbeide disse i planforslaget.
 • Bearbeide planen og sende den til kommunen for 2. gangs behandling.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
 lanbeskrivelse evt. med konsekvensutredning
 • For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø- og samfunn skal planbeskrivelsen suppleres med en særskilt vurdering og beskrivelse av planens virkninger for miljø og samfunn.
 • Dersom planforslaget utløser krav om konsekvensutredning, følges samme prosedyre med bla utarbeidelse av planprogram som for kommuneplaner, jfr. kap. 5.3.2.
 • Plan- og bygningslov setter krav om egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS).
 • Se "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging- Kartlegging av risiko og sårbarhet" (DSB) 
 • T-1490 Veileder om Reguleringsplan- vedlegg 1 Sjekkliste

 

Spesielt om private forslag til detaljregulering

 • Hensikten med forhåndskonferanse er å presentere forslagsstillers ønsker og ambisjoner samt klargjøre nødvendige myndighetskrav på et tidligst mulig tidspunkt for å redusere sannsynligheten for senere administrative eller politiske merknader eller innsigelser. Forhåndskonferansen skal også avklare forventninger til fremdrift og dialog. Kommunen skriver referat.
 • Varsling om oppstart og krav til utforming av planforslaget følger samme krav som for områdeplan.
 • Etter innlevering av planforslaget skal kommunen innen tolv uker ha avgjort om forslaget, med eventuelle alternativer, skal fremmes og legges ut til offentlig ettersyn.
 • Kommunen står fritt til å foreslå alternative forslag, gjøre endringer i planen før høring og offentlig ettersyn eller velge å ikke fremme planforslaget dersom forslaget avviker fra overordnet og vedtatt plan.

 

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no