3.2.4.1 Bidra til prosjektets grunnlagsdokumenter

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal motta, formidle og om ønskelig bidra til utarbeiding av styrende dokumenter.


I prosjektets innledende fase har PL ansvar for at det utarbeides og fremskaffes underlagsmateriale fra Oppdragsgiver som skal gjøres gjeldende.

  • Klargjøring av overordnet målsetting for prosjektet
  • Utarbeiding av byggeprogram, inkl. romprogram
  • Utrede budsjett og finansiering
  • Utredning og valg av ulike lokaliseringer
  • Bidra til prosjektets gjennomføringsstrategi og valg av kontraheringsmodell for prosjekterende og utførende
  • Etablere regnskapsmessig kontoplan og overordnet plan for fremdrift og beslutninger 
  • Etablere og ajourføre budsjett og innhente godkjenninger ved endringer og revisjoner

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no