5.4.3.3 Hensynssoner i reguleringsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Reguleringsplanen kan ha samme type hensynssoner som kommuneplanens plandel.


  • Avklare hensynsoner, art og omfang.
  • Innarbeide hensynssonene på plankartet.
  • Utarbeide nødvendige illustrasjoner som vedlegg til plankartet.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Hensynene kan ofte ivaretas gjennom å gi bestemmelser til arealformålene i reguleringsplan.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no