4.1.1 Generelt

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utredningsfasen starter med at Oppdragsgiver har definert et behov for mer hensiktsmessige lokaler enten ved å utvikle dagens lokaler, flytte til nye lokaler eller ved å bygge nytt. 

Flytteprosesser er ofte knyttet til endring i virksomheten eller omstilling av produksjon / ytelser. Utredninger kan derfor komme til å gå langt ut over hva man opprinnelig forutsatte.


Prosessen legger premissene for alle senere aktiviteter i prosjektet. Derfor må den gjennomføres i byggherrens egen regi og under byggherrens ansvar. Oppgaver kan settes ut til ulike rådgivere, men må løses på grunnlag av vurderinger og informasjon fra byggherren.

Utvikling av programmet og andre premisser for et oppdrag er oppdragsgivers ansvar. Det samme gjelder oppdatering, vedlikehold og godkjenning. Oppgaven kan videreføres til en særskilt programmeringsleder eller til arkitekt etter egne avtaler. 

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Redigeringen av dette kapittelet følger NS 3455 Bygningsfunksjonstabell fra 1994, men begrepet programmering brukes her bare om deler av prosessen. 

Utstyrsprogrammering er ikke omtalt i NS 3455. Se for øvrig delkapitlene 4.2 til 4.5

Oppdragsgiver må velge ut de ytelser og beskrivelser som passer til sitt aktuelle oppdrag. Det er ikke ment at man skal henvise til AY i sin helhet

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no