8.2.7.4 Landskapsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal utarbeide landskapsplan i egnet målestokk, f.eks. 1:500, og dokumentere at planen er riktig plassert iht. gjeldende kartgrunnlag.

Evt. utarbeide tegning for situasjonsplan etter avtale med PRO arkitektur. 


Landkskapsplan skal vise

  • Eiendomsgrenser, byggegrenser etc.
  • Adkomstforhold med kjøreareal, gangarealer parkering og varemottak
  • Grøntarealer, rekreasjonsområder, vegetasjonsområder, områder for fordrøyning av overflatevann, snødeponi etc. 
  • Omtrentlige kotehøyder på eksisterende og nytt terreng
  • Inntegnet bebyggelse, viktige tekniske installasjoner og andre aktuelle bygningselementer.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no