5.4.7.3 Bestemmelser i reguleringsplan

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Bestemmelsene som supplerer arealformålene og hensynssonene som er vist på reguleringsplankartet og gir nærmere vilkår for utnyttelsen av arealet.


Iht. PBL §12-7

Normale minstekrav til bestemmelser;

  • Planens avgrensing
  • Adresse, gårdsnummer, bruksnummer
  • Plannummer. Kommunens saksnummer
  • Utnyttingsgrad
  • Formål og hensynssoner
  • Byggehøyder
  • Standardkrav / dimensjoneringskrav (veier, gangveier, uteareal osv.)
  • Krav og retningslinjer tilpasset planens særlige formål
  • Rekkefølgebestemmelser

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no