8.4.7.3 Beskrivelse

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitektens skal utarbeide beskrivelse for forprosjekt som fokuserer på landskapsplan med arkitektoniske kvaliteter, funksjonalitet, plassering av hovedfunksjoner samt med overordnet fremstilling av kostnader.


Beskrivelsen bør ta opp følgende temaer

 • Arkitektonisk utforming
 • Funksjonalitet i forhold til programkrav
 • Dokumentere innfrielse av programkrav og myndighetskrav
 • Planens kapasitet med hensyn til flerbruk, endringer, sesongvariasjon etc
 • Prinsipper for bruk av vegetasjon. planter, tilsåing
 • Prinsipper for og materialbruk i området
 • Konstruksjonsprinsipp og hovedtrekk i teknisk struktur utomhusplan
 • Lyd/akustikk i utearealene
 • Brannstrategi og branntekniske løsninger
 • Forslag til miljø- og energiløsninger
 • Arealer, volumer beregnet etter bygningsdelstabellen, 2 - 3 siffernivå
 • Kostnadsberegninger basert på NS 3453
 • Forslag til fremdriftsplan for videre prosjektering og bygging•SHA-notat om arkitektoniske løsninger
 • Transportanalyse, logistikkplan
 • Avfallsplan

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no