8.2.5.5 Tekniske løsninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal vurdere mulige miljøtiltak, tilrettelegge for bygningsmessige og tekniske tiltak og vurdere mulige valg av materialer.

 


Arkitekten skal på overordnet nivå ivareta følgende 

  • Ressurs og gjenbruksproblematikk
  • Interne miljø- og trafikkforhold
  • Masseballanse og -utskifting
  • Fordrøyning av overvann
  • Tekniske strukturer og anlegg; El, VA, IKT med tilkoplinger, sentraler, spredenett og betjeningspunkter 
  • Terrengoppbygging med overflater, sjikt, masser, membraner, drenering ol. 
  • Bygningsmessige konstruksjoner og materialbruk for broer, gjerder, pavillionger, skur, pergolaer, 
  • Utforming av terrengsprang, murer, møbler, lekeapparater etc. samt  fundamentering av disse 
  • Utforming av veier og plasser med oppbygging, materialbruk, overflater, fall, drenering etc
  • Deponier for snø, avfall og kompostering

 

For vurdering av forslag til utforming, terrenginngrep, masseforflyttinger etc, kan det være behov for arbeidsmodell, digital eller fysisk.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no