4.1.2 Utredningstemaer

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utredningsfasen kan beskrives som ulike deloppgaver som ikke nødvendigvis faller etter hverandre i tid.


Utredningstemaer

 • Utrede behov som skal tilfredsstilles
 • Programmering på et overordnet nivå av funksjoner og arealbehov
 • Utarbeiding av underlag for egne beslutninger
 • Etablering av intern organisasjon 
 • Etablering av strategier for å gjennomføre en ombygging-  flytte- eller byggesak

Virksomhetens behov

 • Ved omstilling, vekst, nye produksjonsmåter, omorganisering, fornying ol.
 • Ved endring av lokale, mulighet for bygge om nåværende lokaler, flytte eller bygge nytt

Kostnader og eierforhold

 • Kostnader, finansiering, lønnsomhet og fremdrift for et mulig prosjekt
 • Vurdering av ulike eier/ leieformer som å kjøpe eller leie eksisterende lokaler, bygge nytt for å selge og leie tilbake, bygge for å selge eller leie ut, eller bygge i egen regi for å dekke eget behov

Programmering av krav til tiltaket

 • Krav til fremtidige lokalers lokalisering, størrelse, form, funksjonalitet, kostnader ol
 • Vurdering av hva som programmeres når i løpet av den samlede prosjektperioden (trinnvis detaljering av programmet)

Organisering av tiltaket

 • Ledelse, organisering og mandat for gjennomføring av det mulige prosjektet 

Utarbeiding av beslutningsunderlag

 • Sammenfatning av tilgjengelige dokumenter
 • Foreslå overordnede retningslinjer og målsettinger for et mulig prosjekt
 • Fremlegging for styrende organer til diskusjon og beslutning

Organisering av tiltaket

 • Ledelse, organisering og mandat for gjennomføring av det mulige prosjektet 
 • Sette det vedtatte prosjektet ut i livet gjennom Oppdragsgivers byggherreorganisasjon eller eksterne samarbeidsparter
 • Kontrahere samarbeidsparter

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Aktuelle oppgaver som arkitekt / rådgiver bør avklare med oppdragsgiver

 • Hvilke forhold skal utredes
 • Hva er bakgrunnen for oppdraget, hva er oppdragsgiverens ”prosjekt”
 • ”prosjekt”
 • Hva skal det utarbeidete materialet brukes til
 • Hvilke kilder til informasjon bør kontaktes
 • Hvilke andre aktører skal medvirke
 • Hvem kan levere informasjon
 • Hvilke offentlige instanser kan/bør/skal involveres i denne fasen
 • I hvilket format skal resultatet presenteres
 • Hvilke tidsrammer  og kostnadsrammer gjelder for oppdraget

Utredninger kan ha ulikt omfang

 • Mulighetsstudier på overordnet nivå for å vurdere hovedløsninger med alternativer og konsekvenser
 • Konseptutredninger innen ulike temaer eller områder for å vurdere hvordan et konsept kan tilpasses en gitt situasjon 
 • Notater for å belyse ulike delspørsmål og deltemaer
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no