6.6.4 Arkitekten som ansvarlig prosjekterende

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal som ansvarlig prosjekterende ivareta sine offentligrettslige forpliktelser iht. TEK.

For ytelser som ansvarlig prosjekterende med ansvarsrett (PRO) iht. SAK10, se kap. 3.1 Ansvarlig prosjekterende. 

Arkitekten skal utarbeide og kvalitetssikre de nødvendige  prosjektdokumenter som er en forutsetning for søknad om igangsettingstillatelse. 


Se til at forslag til hovedtegninger og detaljløsninger blir løst iht. relevante krav i TEK10 med veiledere, relevante standarder og byggdetaljer og evt. utarbeide dokumentasjon for at ytelseskrav er oppfylt om det skal benyttes ikke-preaksepterte løsninger.

  • Relevante krav i andre lover og forskrifter som skal være registrert i forprosjektet, skal gjennomgås, oppdateres og innarbeides (som f.eks. Arkivloven, forskrifter knyttet til bruk av kjemikalier ol)
  • Kontrollere planløsninger av enkeltområder i forhold til krav i lover og forskrifter
  • Utføres iht TEK, og andre relevante miljø og funksjonskrav som Sintef- Byggforsks anvisninger
  • Identifisere og dokumentere gjeldende krav i plan- og bygnings- lovgivningen for detaljprosjekteringen
  • Dokumentere at konseptforutsetninger i forprosjekt og rammetillatelse (brann, lyd, miljø- og energikrav, universell utforming m.m.) blir ivaretatt i detaljprosjekteringen
  • Styre eventuelle underrådgivere der enkelte prosjekteringsoppgaver er satt bort (f.eks. brann, lyd).
  • Kvalitetssikre egne tegninger og andre dokumenter ift. myndighetskrav før utsending av arbeidstegninger
  • Utarbeide nødvendig dokumentasjon for gjennomføring av intern og uavhengig kontroll innen eget ansvarsområde
  • Sørge for at det blir utført nødvendig prosjektering som grunnlag for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no