8.4.5.6 Faglig samarbeid

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Arkitekten skal samarbeide med andre arkitektdisipliner, rådgivende ingeniører, spesialrådgivere og delta i brukerprosesser.


Arkitekten skal

  • Bidra til å avklare oppgavefordeling mellom arkitekter for bygning, uterom og møblering slik det fremgår av MAKS10.
  • Bidra til avklaringer rundt grunnforhold
  • Prosjektering iht. klimatiske og energimessige premisser
  • Utarbeiding av brannkonsepter etc
  • Utarbeiding av løsninger for klimahåndtering, varme og ventilasjon
  • Tverrfaglige vurderinger av løsninger for energiøkonomisering, oppvarming og nedkjøling
  • Avklaring rundt objekter som vertikale forbindelser, nødvendige etasjehøyder etc
  • Innpassing av tekniske og elektroniske systemer i prosjektet

Arkitekten bør tilrå oppdragsgiver å engasjere Landskapsarkitekt og Interiørarkitekt og utnytte disse fagdisiplinene aktivt.

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

MAKS10

43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag
43-022 Momentliste prosjektforutsetninger
41-031 Grensesnittmatrise prosjektering

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no