2.9 ANSVARSFORSIKRING OG ANSVAR FOR PROSJEKTERINGSFEIL

Det er krav til enhver seriøs arkitektbedrift å ha ansvarsforsikring. Dette gjelder medlemsbedrifter i Arkitektbedriftene i Norge og for medlemmer av NAL, NIL og NLA. Forsikringsbevis bør fremlegges ved
alle kontraktsinngåelser. Arkitektbedriftenes ansvarsforsikring er i samsvar med de oppførte beløpsgrenser i NS 8401/02. Om oppdragsgivere ønsker bedre dekning, eller særskilt prosjektforsikring bør det tas kontakt med Arkitektbedriftene for å tegne tilleggsforsikring. Forsikringssummen, eventuelt utvidet forsikringssum, medtas i kontrakten mellom partene.

Husk at bytte av forsikringsselskap kan gi ”hull” i dekningen! De fleste arkitektbedrifter har sin ansvarsforsikring hos Arkitektbedriftene Forsikringsservice AS. Vilkår er tilgjengelig på www.arkitektbedriftene.no.

Solidaransvar

I de tilfeller der de prosjekterende er organisert som en gruppe, enten frivillig eller pålagt av oppdragsgiver, vil gruppemedlemmene som regel være solidarisk ansvarlige for feil som er påført oppdragsgiver. Dette innebærer at oppdragsgiver kan vende krav om prosjekteringsfeil mot den han ønsker i gruppen uten først å måtte avklare hvem som faktisk er ansvarlig for feilen. Det er deretter gruppen selv som må sørge for at ansvaret kanaliseres dit det hører hjemme. Dette kan være en tidkrevende og kostbar prosess dersom det er uenighet i gruppen om hvem som skal bære ansvaret. Forsikringsselskapene krever at det på forhånd er innhentet solidaransvarsbekreftelse fra alle involverte
forsikringsselskap dersom de skal ta hånd om en eventuell regressrunde. Solidaransvarsbekreftelse innhentes derfor fra forsikringsselskapene ved inngåelse av en gruppekontrakt.

Reklamasjonstid

Oppdragsgiveren kan bare påberope seg prosjekteringsfeil som reklameres innen rimelig tid etter at han har oppdaget eller burde ha oppdaget den. Profesjonelle byggherrer kan ikke reklamere senere enn 5
år etter at oppdraget er avsluttet, jf. NS 8401 pkt. 13.4 og NS 8402 pkt. 10.4. Oppdraget anses som avsluttet senest ved overtakelse av bygget, men som regel når arkitekten har prosjektert ferdig. For private byggherrer løper reklamasjonstiden i 5 år etter overtakelsen av ytelsen som oppdraget knytter seg til, jf. Buofl. § 63. Ved forsett eller grov uaktsomhet kan arkitektbedriften bli ansvarlig ut over disse reklamasjonsfristene. Da legges foreldelseslovens regler til grunn. Den absolutte reklamasjonsfristen etter foreldelsesloven er 13 år.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no