3.8.4.4 Samarbeide med ansvarlig kontrollerende

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Samarbeide for å lette kontrollarbeidet.

Påse at det opprettes kontakt mellom ansvarlig kontrollerende og de prosjekterende via ansvarlig søker, eller direkte mellom partene.

Følge opp at kontakten vedlikeholdes og at tilbakemeldinger fra ansvarlig kontrollerende blir behandlet i prosjekteringsgruppen.


Søker skal

  • Samarbeide om å etablere planer for gjennomføring av kontroll, rutiner, tider og detaljeringsnivå

Oversende til Ansvarlig kontrollerende

  • Referat fra forhåndskonferanse
  • Prosjektets sentrale dokumenter som dokumentplan, fremdriftsplan, grensesnittmatrise etc.
  • Dokumentasjon for utført kvalitetssikring på aktuelle områder
  • Mottattet tillatelser, vilkår og pålegg

Motta fra Ansvarlig kontrollerende

  • Varsel om kontroll
  • kommentarer og pålegg fra kontrollerende
  • Kontrolldokumentasjon ved søknad om rammetillatelse og søknad om Igangsettingstillatelse
  • Eventuelle redegjørelser for åpne avvik som må behandles av oppdragsgiver og / eller myndigheter
  • Sluttrapport ved søknad om ferdigattest

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no