6.2.5.1 Hovedkonsept og arkitektoniske holdninger

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Utvikle en samlet, overordnet holdning til hvordan oppdraget kan løses på en god arkitektonisk og funksjonell måte og vise at dette kan tilpasses mulige endrede forutsetninger.

Påse at prosjektet kan utvikles i forhold til myndighetskrav og oppdragsgivers program.


Arkitekten skal utvikle et begrenset antall konseptforslag som kan diskuteres med oppdragsgiver før det foretas valg for videre utvikling.

Forslag bør legges frem til vurdering på egnete tidspunkter for oppdragsgiver og andre som denne bestemmer.

Arkitekten skal

  • Utarbeide plankonsept og idéskisser og drøfte med oppdragsgiver
  • Foreslå arkitektonisk utforming og oppdeling av bygningsmessige volumer
  • Angi hvordan relevante myndighetskrav kan ivaretas i prosjektet
  • Ta stilling til betydningen av de kjente ytre og indre miljøfaktorer og tiltakets mulige konsekvenser

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.

Om skisseprosjektet baseres på en foregående plan- og designkonkurranse vil disse alternativene være utredet og vurdert av juryen.

Kontroller reguleringsplan og andre kommunale planer.

Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no