3.2.4.2 Organisering og kontrahering av samarbeidsparter

Ytelse Utdypende om ytelse Spesifisering av ytelse Veiledende om ytelse

Prosjektleder skal planlegge arbeid og ressursbruk i de ulike fasene og engasjere arkitekt, rådgivere og uavhengig kontrollerende på vegne av oppdragsgiver, samt strukturere arbeidet med å gjennomføre prosjekterings- og utførelsesarbeidet.

Prosjektleder skal avklare grensesnitt mot oppdragsgiver, mot andre i prosjektorganisasjonen og mot funksjoner belagt med ansvar iht. plan og bygningsloven, så fremt ikke annet er avtalt. Og videre administrere forhold av kontraktsmessig eller økonomiske karakter mellom oppdragsgiver og deltagere i prosjektet.


Prosjektleder skal

 • Vurdere behov for nødvendig kompetanse og ytelser, samt påse at prosjektet blir bemannet i henhold til avtaler
 • Etablere prosjekteringsorganisasjon og definere ansvar og roller mellom oppdragsgiver, brukere, prosjektledelse og prosjekterende 
 • Godkjenne grensesnitt mellom kontraherte parter
 • Utarbeide, inngå og følge opp nødvendige kontrakter
 • Gjennomføre prekvalifisering av prosjekterende, byggeledelse og utførende
 • Engasjere uavhengig kontrollerende i nødvendig grad
 • Forestå kontrahering iht. organisasjonsplan og gjennomføringsmodell etablere og ajourføre budsjett for prosjektering, innhente nødvendige godkjennelser fra Oppdragsgiver og etter avtale forestå økonomiske oppgjør på vegne av oppdragsgiver
 • Etablere møteplaner iht. organisasjonsplan
 • Innhente oppdragsgivers godkjenning av fremdrift
 • Påse at det utarbeides hovedfremdriftsplaner for prosjektering og utførelse
 • Påse utarbeidelse av fremdriftsrapporter
 • Kontroll av fremdrift mot planer og evt. iverksette nødvendige tiltak.
 • Utarbeide prosjektadministrative rutiner for programmering, prosjektering og bygging
 • Foreslå eller godkjenne entrepriseinndeling.
 • Gjennomføre prekvalifisering av prosjekterende, byggeledelse og utførende
 • Om nødvendig engasjere Ansvarlig kontrollerende
 • Delta i tilbuds-/anbudsbefaring
 • Forestå kontrahering av prosjekterende og utførende iht gjeldende organisasjonsplan og gjennomføringsmodell
 • Etablere prosedyrer og behandle endringsforslag og avviksmeldinger

Spesifisering av ytelse

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i Hoved-AY, kun egendefinerte AY'er.
Arkitektbedriftene i Norge Telefon 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no